📜 REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Kliknutím na vyššie uvedený odkaz si môžete stiahnuť reklamačný protokol, následne ho vytlačiť a vyplnený nám ho zaslať s vrátenou zásielkou.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK (RP)

spoločnosti GT Gold, s.r.o., so sídlom Hlavná 2760/170C, 077 01  Kráľovský Chlmec, IČO: 47 700 564  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 35 450/V   (ďalej len „predávajúci“), ktorý je prevádzkovateľ a majiteľ internetového obchodu pod názvom www.ibrill.sk je vypracovaný v súlade s ust. § 619 až  ust. § 627 Občianskeho zákonníka č. 40/1967 Zb. v platnom znení spojené zo zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Tento RP je zverejnený na internetovej stránke www.ibrill.sk , dostupný pre spotrebiteľa.

I. Vymedzenie pojmov

Základné pojmy  RP:

 • predávajúcim –  spoločnosť GT Gold, s. r. o. so sídlom Hlavná 2760/170C, 077 01  Kráľovský Chlmec, IČO: 47 700 564, zapísaný v OR Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, vložka č. 35 450/V, prevádzkovateľ a majiteľ internetového obchodu  ibrill.sk
 • kupujúcim, spotrebiteľom, alebo. zákazníkom – fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a je plne spôsobilá na právne úkony
 • výrobkom – nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa,
 • tovar – každá hnuteľná vec ponúkaná predávajúcim na predaj prostredníctvom internetového obchodu (môže byť aj „e-shop“)
 • službou – akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne vrátane činností upravených osobitnými predpismi, nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány verejnej správy, ako sú uvedené v § 19 zákona č. 250/2007 Z. z  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; tým nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných predpisov vrátane zákonom prenesenej právomoci profesijných komôr,
 • E-shop – internetový obchod predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.ibrill.sk
 • Objednávka – kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár
 • reklamáciou – uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby,
 • vybavením reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,
 • odborným posúdením – písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“)

 

II. Právo na uplatnenie reklamácie

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V prevádzke a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec  poverený vybavovať reklamácie.

V prípade výskytu vady na zakúpenom tovare má spotrebiteľ právo bezodkladne  vadu reklamovať. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následne čoho vznikne jej neodstrániteľnosť, bude reklamácia predávajúcim odôvodnene zamietnutá. Za účelom správneho posúdenia reklamovaného tovaru je nevyhnutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, suchý, kompletný v súlade so  všeobecnými hygienickými predpismi a  zásadami. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený odmietnuť  prebratie predmetu reklamácie.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim výrobné vady a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať objednaný a dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

Za zjavné vady sú považované zistiteľné pri preberaní tovaru, a to množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru (poškodený tovar – napr. ulomené častí a pod.).

Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:

 • zákazník spôsobil vadu tovaru sám, t. j. mechanickým poškodením,
 • zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený,
 • ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebeniu tovaru spôsobené bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 • vady boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
 • tovar bol použitý v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, do ktorého je tovar určený,
 • sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby,
 • vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
 • boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrením, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
 • starostlivosť a údržba o tovar boli zanedbané  a vady vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti
 • vady vzniknuté na tovare nadmerným zaťažovaním

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 1. a) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 2. b) nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,
 3. c) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 4. d) uplynutím záručnej doby tovaru,
 5. e) neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

Bežné opotrebenie, poškrabnutie, strata lesku a mechanické poškodenie sa nepovažuje za výrobnú chybu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá.

Ak zákazník zistí pri preberaní tovaru, že balenie, v ktorom tovar je doručený  je  poškodený, zákazník je povinný vyhotoviť záznam o poškodení zásielky priamo s prepravcom. Inak zákazník podpisom na príslušnom dokumente o prevzatí tovaru od dopravcu potvrdzuje, že zásielka je nepoškodená. Zásielky sú poistené prepravcom, ktorý za prepravu zodpovedá. Reklamácie, ktoré takto nebudú posúdené, nebudú ani uznané.

III. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ si uplatňuje reklamáciu:

 1. osobne v kamennej predajni predávajúceho, t. j. na Hlavnej ulici č. 2760/170C v Kráľovskom Chlmci, v okrese Trebišov
 2. zaslaním reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérskou spoločnosťou
 3. elektronicky prostredníctvom formulára „ REKLAMAČNÝ PROTOKOL“ , ktorý nájdete vyššie na tejto stránke.

Kupujúci je povinný bezodkladne predložiť predávajúcemu reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe  resp. fotokópiu  a  s dokladom o kvalite (Certificate of Quality). Doklad o kúpe slúži aj ako záručný list zakúpeného tovaru. Reklamácia bude kladne vybavená, ak bude vyplnený a priložený aj reklamačný protokol.

 

IV. Záručná doba a jej plynutie

Záručná doba na zakúpený  tovar je v zmysle zákona 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pre uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom. Reklamácia tovaru, pre ktoré platí záručná doba zanikne, ak sa neuplatní v záručnej dobe. Reklamácia za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

Ak dôjde k výmene reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia nového tovaru.

 

V. Postup vybavenia reklamácie

Reklamačné konanie začína plynúť dňom doručenia reklamovaného dokladu spolu s príslušnými dokladmi. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (občiansky zákonník č. 40/1967 Zb. v platnom znení a zákon č.  č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najmä aj sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť , komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Aj je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť pre predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ak aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovné uplatnenie reklamácie nemožno zamietnuť.

Poverený zamestnanec predávajúceho zašle spotrebiteľovi informáciu o spôsobe vybavenia reklamácie na e-mailovú adresu, ktorý  uviedol na reklamačnom formulári. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci bezodkladne informovať spotrebiteľa vydaním potvrdenia o vybavení reklamácie e-mailom a následne aj doručením poštou spolu s tovarom.

Reklamačného konanie je považované za  ukončené:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru
 5. písomnou výzvou na prevzatie plnenia
 6. zamietnutím reklamácie

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamačných konaniach v knihe reklamácii s prislúchajúcimi náležitosťami. Spotrebiteľ svojim podpisom v reklamačnom zápise potvrdí a súhlasí s vybavením reklamačného konania.

V prípade, ak si spotrebiteľ v určenej lehote nevyzdvihne reklamovaný, opravený alebo náhradný tovar po vybavení a oznámení  reklamácie predávajúcim, predávajúci kupujúceho  vyzve prostredníctvom doručenia doporučeného listu odoslaného na poslednú známu adresu spotrebiteľa na vyzdvihnutie so tovaru v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. V prípade, že si kupujúci takýto tovar nevyzdvihne ani v dodatočne určenej lehote podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený takýto tovar predať tretej osobe alebo inak speňažiť. Týmto spôsobom je predávajúci oprávnený postupovať aj v prípade, že si spotrebiteľ neprevezme opakovanú výzvu predávajúceho podľa prvej vety tohto bodu alebo, ak sa táto výzva vráti predávajúcemu ako nedoručená/nedoručiteľná.  Predávajúci vedie o takto získaných peňažných prostriedkoch osobitnú evidenciu s uvedením identifikácie spotrebiteľa, kedy a za akú hodnotu sa takýto tovar predal a aké náklady vznikli predávajúcemu v súvislosti s jeho speňažením. V prípade, ak spotrebiteľ požiada predávajúceho o vydanie takéhoto tovaru po jeho speňažení, predávajúci ho informuje o speňažení a po odpočítaní nákladov, ktoré predávajúcemu v súvislosti so speňažením vznikli, vydá spotrebiteľovi  zvyšnú časť peňažných prostriedkov zo speňaženia.

VI. Alternatívne, resp.  mimosúdne riešenie sporov (ARS)

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť sa obrátiť a prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci na žiadosť o nápravu obdrží zápornú odpoveď alebo na ňu  nedostane odpoveď v lehote do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti, má spotrebiteľ právo na mimosúdne, alternatívne  riešenie svojho sporu (ďalej len “ARS”). Orgánom ARS je Štátna obchodná inšpekcia, Vratná 3, 040 01 Košice alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

ARS  môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku  a netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje 20,- EUR.

Spotrebiteľ môže podať návrh na alternatívne riešenie svojho sporu využitím platformy pre riešenie sporon on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Subjekt ARS – predávajúci  môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5.- EUR vrátane DPH.

 

VII. Záverečné ustanovenia

Osobným prevzatím tovaru  a služieb spotrebiteľ súhlasí s RP a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 10. 2020.

Dozorný a kontrolný orgán na dodržania práv a povinností predávajúceho je Štátna obchodná inšpekcia, Vratná 3, 040 01  Košice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X